Co to jest nowonarodzenie? - Agata Strzyżewska
Zacznij od nawrócenia

Co to jest nowonarodzenie?

Pewnej nocy, w tajemnicy przed innymi, do Jezusa przyszedł Nikodem. Był to człowiek o bardzo wysokiej pozycji społecznej. Był faryzeuszem, nauczycielem, autorytetem. Faryzeusze nie lubili Jezusa. Drażnił ich. Chcieli go zabić.  Nikodem był inny. W osobie Jezusa coś go niepokoiło. Słyszał o jego dziełach i wiedział, że nie mogły pochodzić od człowieka. Były zbyt potężne. Wydawało się, że Nikodem był we właściwym duchowo miejscu swojego życia, a jednak ze słów, które Jezus do niego wypowiedział dowiadujemy się, że nie był w miejscu, w którym być powinien: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (J 3,3). Okazuje się, że poglądy nie wystarczają, aby być uznanym za obywatela Królestwa Bożego.

Lata osiemdziesiąte należały do subkultur młodzieżowych. Po ulicach chodzili hippisi, punki i metale. Często byli bardzo radykalni w swoich poglądach. Czasami się zwalczali. A jednak patrząc z zewnątrz zdecydowana większość z nich żyła takim samym życiem – pili tanie wino, palili trawę, jeździli na koncerty, spali z dziewczynami. Żyli życiem płynącym z pożądliwości ciała, a nie z ducha.

Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. 1 J 5,12

Dzisiaj jest podobnie. Jedni ludzie mają poglądy lewicowe, inni prawicowe, ale często niczym się nie różnią. Ich życie oparte jest na pożądliwości ciała: nienawiści, podejrzliwości, uprzedzeniu i krytyce. A prawdziwa rewolucja zaczyna się w duchu, w ofercie, którą składa Jezus: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,44). „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33).

Potrzebujemy narodzenia się na nowo. Biblia w wielu miejscach mówi o tym zjawisku i wskazuje w jaki sposób to się dokonuje. „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17). Nowonarodzenie jest ściśle związane z osobą Jezusa Chrystusa. Bez Niego nie ma nowego życia, ani zbawienia.

Z tego filmu dowiesz się:

 • w jaki sposób można narodzić się na nowo?
 • co robić, aby nie wrócić do starego życia?
 • jak trwać w pasji dla Boga?

Biblia jest największym objawieniem Boga. W niej są zawarte i objawione wszystkie tajemnice nieba. Korzystajmy z tego niezwykłego daru, który w wielu krajach jest niedostępny. Studiujmy ją nie dla wiedzy, ale dla poznania Jezusa Chrystusa, w którym jest pełnia życia.

2 komentarze

 • Józef

  Czekam na nowy Twój wykład co tydzien dzięki za słowo

 • Zbyszek

  Zbyszek

  My – Chrześcijanie między innymi dlatego opieramy swoją wiarę głównie na pięciu filarach:
  1. Męczeńska śmierć Jezusa
  2. Zmartwychwstanie Chrystusa w Ciele Uwielbionym
  3. Wstąpienie Jezusa do Nieba
  4. Zesłanie Ducha Świętego przez Ojca i Syna
  5. Powtórne Przyjście Pana Jezusa Chrystusa w chwale

  Fakty wyszczególnione w pierwszych czterech punktach już się wydarzyły. Dlatego powinniśmy z nich wyciągnąć odpowiednie wnioski i sens:

  (Hbr 10:19-22) „19 Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. 20 On nam zapoczątkował drogę nową
  i żywą, przez zasłonę, to jest przez Ciało Swoje. 21 Mając zaś Kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, 22 przystąpmy z sercem prawym,
  z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą”.

  Dodatkowo z czwartego punktu nauka płynie taka – Jeżeli Duch Święty został Zesłany to tylko dlatego, abyśmy żyli razem z Nim, a nie obok Niego. Polega to na Powtórnym Narodzeniu (Narodzeniu z Wody i z Ducha):

  (J3:3-7) „3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. 4 Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? 5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 6 To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. 7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić”.

  (J1:12-13) „12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego -13 którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.”

  Dla mnie powyższe jest to bardzo ważna , a może i najważniejsza nauka Nowego Testamentu………

  …..W wersecie (6) (Mt 6:6) chodzi o zamknięcie drzwi zewnętrznych, materialnych (rzeczywistych), aby nas nikt nie widział, i nie przeszkadzał nam. Czyli w tym czasie niejako „ukrywamy” się przed ludźmi. Nie przed Bogiem!!! Podobnie jest z Panem Jezusem Chrystusem, którego nie należy szukać daleko od nas. Wystarczy tylko stworzyć „odpowiednie warunki”, gdyż Jezus „puka (kołacze) do drzwi”. A tymi „odpowiednimi warunkami”- jest chęć usłyszenia „Jego Głosu”, a potem uchylenie (rozdarcie) naszej wewnętrznej zasłony (tym razem otwarcie „wewnętrznych drzwi” – otwarcie serc), a Chrystus Sam „wejdzie” do naszego „wnętrza”. To my musimy zrobić pierwszy krok:

  (Ap. 3:20) „20 Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”.

  „Nie zamykajmy serc, Zbawienia nadszedł czas, Gdy Chrystus puka w drzwi, Może ostatni raz….”

  Czyli powinniśmy sprawić, aby Chrystus „narodził” się w nas przez otwarcie naszych serc jak to bardzo pięknie ujął poeta:

  „Wierzysz, że Bóg narodził się w Betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie”.

  A po narodzeniu Chrystusa w nas należy dbać o to, aby przebywał i mieszkał On u nas wraz z Ojcem na stałe:

  (J14:22-23) „…Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?» 23 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.”

  Oczywiście, że chodzi tu o przebywanie Duchowe – w Duchu Świętym, bo zaiste nie fizyczne !!!

  Mówiąc prostym językiem, to dzięki Jezusowi następuje niejako duchowe połączenie między nami a Bogiem zerwane przez pierwszych rodziców, gdyż Jezus jest Jedynym Pośrednikiem między nami a Bogiem:

  (1Tm 2:5) „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”.

  (Ef.2:18) „18 bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca”

  (J14:6) „Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

  (Dz.4:11-12) „11 On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. 12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.

  (Hbr 9:24-25) „24 Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej [świątyni], ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, 25 nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą”.

  (Hbr 7:25) „25 Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi”.

  (Flp 2:8-11) „8 uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. 9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
  i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 10 aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 11 I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca”

  (Hbr.9:15) „I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy”.

  Zaczynamy żyć w społeczności z Bogiem. A skutkiem tego jest zapisywanie nas w Księgach Życia w Niebie, o których to Księgach jest mowa
  w bardzo dużo miejscach ST i NT.

  Czyli Narodzenie Powtórne (nowonarodzenie) to narodzenie do życia wiecznego, które utracili nasi prarodzice, a my wraz z nimi. I my po powtórnym narodzeniu uzyskujemy ponownie możliwość życia wiecznego, które będzie dopiero po Zmartwychwstaniu do życia. Dlatego nazwa Księgi Życia do której jesteśmy zapisywani pochodzi stąd, że Ci, którzy są w niej zapisani będą żyli wiecznie, ale dopiero po pierwszym Zmartwychwstaniu.

  Szczęść Boże!

  Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi!!!

Napisz komentarz