Regulamin sklepu internetowego agatastrzyzewska.com 

 

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

 

§1 Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym, 
 3. POCK– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym, 4. Regulamin – niniejszy regulamin, 
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem agatastrzyzewska.com, 
 5. Sprzedawca – Agata Strzyżewska, Zamkowa 126, 83-300 Łapalice, NIP: 6711416175, E-mail: kontakt@agatastrzyzewska.com, Numer telefonu: 509557499. 

 

§2 Postanowienia wstępne 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz  Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu towarów lub  treści cyfrowych, uwidocznionych na stronach Sklepu. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie  szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego.  Wystarczające są: 
 • dostęp do Internetu, 
 • standardowy, aktualny system operacyjny, 
 • standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies, 
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 1. Do korzystania z treści cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe,  ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików  takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z treści cyfrowych wymaga spełnienia  dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Sklepie w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych. 
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności  poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. 

 

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie  Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Rodzaj  zawieranej umowy zależy od przedmiotu zamówienia. W przypadku zamówienia towarów, dochodzi do zawarcia  umowy sprzedaży. W przypadku zamówienia treści cyfrowych, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie  treści cyfrowych. 
 3. Jeżeli Kupujący zakłada konto użytkownika w Sklepie, dochodzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o  świadczenie usługi konta użytkownika, na podstawie której Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę  drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane  Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z  wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy  sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa  świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych  przez osoby nieuprawnione. 
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący  powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty  elektronicznej na adres e-mail kontakt@agatastrzyzewska.com. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i  datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać  wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na  adres e-mail składającego reklamację. 

 

§4 Składanie zamówienia 

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka  interesujących Kupującego produktów lub treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych  niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu  dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia  jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek  wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący  zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności  celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu  w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz  instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od jego złożenia. 
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za  podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji  zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości  Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub  poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo  wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku  braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich  wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. 
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast  Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie  uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej. 

 

§5 Dostawa i płatność 

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia obejmującego towary opisane są na stronie Sklepu oraz  prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący,  chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale  zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.Treści  cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną nieodpłatnie. 
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na  etapie składania zamówienia. 
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez: 
 • system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w  Luksemburgu 
 • system płatności PayNow, obsługiwany przez firmę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850  Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526- 021-50-88 
 • system płatności Stripe, obsługiwany przez firmę Stripe Inc z siedzibą w San Francisco, USA 
 1. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

 

§6 Realizacja zamówienia 

 1. Realizacja zamówienia obejmującego towary polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu  ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego  formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki  przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). Dokładny termin doręczenia przesyłki określa przewoźnik.  Doręczenie i wydanie przesyłki następuje na zasadach stosowanych przez przewoźnika. Kupujący powinien  zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danego rodzaju przesyłce, a w razie stwierdzenia ubytków  lub uszkodzenia towarów znajdujących się w przesyłce, dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia  odpowiedzialności przewoźnika, np. doprowadzić do spisania protokołu szkody.  
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać  wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez  Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin  realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu. 
 4. Jeżeli Kupujący zamawia produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem  realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład  zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek  cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów. 
 5. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez  Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do  zakupionych treści cyfrowych. 
 6. W przypadku niektórych treści cyfrowych, w szczególności kursów on-line, dla Kupującego może zostać  utworzone konto w ramach dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych, a dane dostępowe  zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 
 7. W przypadku niektórych treści cyfrowych, w szczególności kursów on-line, dostęp do treści cyfrowych może być  ograniczony czasowo (np. dostęp na rok), zgodnie z informacjami zawartymi w opisie treści cyfrowych na stronie  Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego czasu, Kupujący traci dostęp do treści cyfrowych. Jeżeli  Kupujący kupuje treści cyfrowe, co do których Sprzedawca komunikuje dożywotni dostęp i dostęp ten następuje  poprzez dedykowaną platformę, o której mowa powyżej, w przypadku zamknięcia przez Sprzedawcę tej  platformy, Kupującemu jest zapewniana możliwość pobrania treści cyfrowych w celu dalszego z nich korzystania,  mimo zamknięcia platformy. 
 8. Jeżeli dla Kupującego tworzone jest konto w ramach dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści  cyfrowych, Kupujący zobowiązany jest korzystać z tej platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i  dobrymi obyczajami, a w szczególności: 
 • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników,  nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, nie wpływający negatywnie na  funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
 • nie rozpowszechniać treści cyfrowych, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem platformy, ani  jakichkolwiek ich fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, jak również w żaden inny sposób nie  naruszać praw autorskich Sprzedawcy lub innych podmiotów uprawnionych do tych treści cyfrowych,
 • nie wykorzystywać platformy do prowadzenia działań marketingowych.
 • nie podejmować prób pobierania treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem platformy w inny  sposób niż ten przewidziany przez Sprzedawcę, bądź nie pobierać tych treści w ogóle, jeżeli Sprzedawca nie przewiduje takiej możliwości. 
 1. W razie korzystania przez Kupującego z dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych w  sposób sprzeczny z ust. 8 powyżej, Sprzedawca ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do tej platformy. 
 1. Treści cyfrowe dostarczane są w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca nie jest  zobowiązany do dostarczania aktualizacji zakupionych treści cyfrowych, chyba że czyni w tym zakresie inne  oświadczenia, np. zawierając informacje o przysługujących Kupującemu aktualizacjach w komunikatach  dotyczących oferowanych treści cyfrowych – w takiej sytuacji, aktualizacje dostarczane są Kupującemu zgodnie z  poczynionymi przez Sprzedawcę oświadczeniami. 
 2. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej, która nie jest dostarczana w sposób jednorazowy, jedynie z  uzasadnionych przyczyn takich jak usunięcie usterek, ulepszenie treści cyfrowej pod kątem jej przydatności dla  Użytkownika, dopasowanie treści cyfrowej do potrzeb Użytkownika, modyfikacja treści cyfrowej w celu  dostosowania jej do aktualnego stanu wiedzy lub ze względu na zmiany prawa. Zmiana treści cyfrowej nie może  wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Kupującego. W razie zmiany treści cyfrowej, Sprzedawca  informuje o niej Kupującego w sposób jasny i zrozumiały. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp  Konsumenta lub POCK do treści cyfrowej lub korzystania z niej, Sprzedawca informuje Konsumenta lub POCK z  odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany. W takiej  sytuacji, Konsument lub POCK może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w terminie  30 dni od poinformowania o zmianie, chyba że Sprzedawca zapewnił Konsumentowi lub POCK uprawnienie do  zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej zgodnej z umową, w stanie niezmienionym. 
 3. Jeżeli treściom cyfrowym towarzyszą jakieś dodatkowe świadczenia ze strony Sprzedawcy, np. dostęp do  dedykowanej grupy na Facebooku, świadczenia te realizowane są zgodnie z informacjami zawartymi w  dostępnym na stronie internetowej opisie treści cyfrowej, której towarzyszy dane świadczenie. Sprzedawca może  przewidywać dodatkowe zasady (np. zasady grupy wsparcia) w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i  komfortu wszystkich Kupujących mających dostęp do dodatkowych świadczeń. Nieprzestrzeganie przez  Kupującego takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania z dodatkowych  świadczeń (np. usunięcie z grupy wsparcia). 

 

§7 Odstąpienie od umowy 

 1. Konsument oraz POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez  podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie lub zawarcia umowy o dostarczenie  treści cyfrowych. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy: 
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie  sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji  Konsumenta lub POCK, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin  przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po  otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają  nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu  umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub POCK  jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą  Konsumenta lub POCK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a  Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub POCK potwierdzenie otrzymania zgody zgodnie z art. 15 ust. 2 albo  zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta,. 
 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą  elektroniczną. 
 2. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem  https://app.bezpieczny.biz/documents/[bezpieczny.biz]-formularz-odstapienia-od-umowy.doc jednak nie jest to  obowiązkowe. 
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację  dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia  od umowy. 
 4. Konsument lub POCK ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez  Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba  że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed  jego upływem. 
 5. Konsument lub POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od  niego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia towarów (jeśli koszt pokrył Konsument  lub POCK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został  poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu  takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub POCK użyte w pierwotnej transakcji,  chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub  POCK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub POCK, może wstrzymać się ze  zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub POCK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub  dostarczenia przez Konsumenta lub POCK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi  wcześniej. 
 8. Konsument lub POCK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z  niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

 

§8 Odpowiedzialność za zgodność z umową 

 1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Kupującego innego niż  Konsument lub POCK. W przypadku Konsumenta lub POCK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność towaru lub treści cyfrowych z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub POCK towar lub treści cyfrowe wolne od wad.
 3. Zgodność towaru lub treści cyfrowych z umową ocenia się zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach  konsumenta. 
 4. Uprawnienia Konsumenta lub POCK związane z niezgodnością towaru lub treści cyfrowych z umową oraz sposób  ich realizacji określone są bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta. W trosce o  interesy Konsumenta lub POCK, Sprzedawca przygotował wyciąg z tych przepisów, stanowiący załącznik nr 1 do  Regulaminu. 
 5. W celu uproszczenia Konsumentowi lub POCK realizacji uprawnień związanych z niezgodnością towaru lub treści  cyfrowych z umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub POCK  może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem https://app.bezpieczny.biz/documents/[bezpieczny.biz]- formularz-reklamacyjny.doc
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za  pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

 

§9 Dane osobowe i pliki cookies 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. 

 

§10 Prawa własności intelektualnej 

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści cyfrowe, treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy  towarów (np. projekty graficzne), mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie  autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom  uprawnionym. 
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi  przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, za wyjątkiem korzystania z treści  w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować  odpowiedzialnością cywilną lub karną. 
 3. Jeżeli Kupujący chce korzystać z treści objętych prawami autorskimi w sposób wykraczający poza granice  dozwolonego użytku osobistego, Sprzedawca może udzielić mu licencji na zasadach określonych indywidualnie. 

 

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na  drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego  z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do  której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl. 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i  przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych  wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

 

§12 Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen  produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków  umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak  zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. 
 3. Do umów sprzedaży oraz umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie wiążą się z założeniem dla  Kupującego konta na platformie kursowej, zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w  brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy. 
 4. W przypadku umowy o świadczenie usługi konta użytkownika, Kupujący posiadający zarejestrowane konto  użytkownika w Sklepie, informowany jest o każdej zmianie Regulaminu poprzez wysyłkę wiadomości na adres e mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może  wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika, usuwając swoje konto użytkownika. 
 5. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które wiążą się z założeniem dla Kupującego konta na  platformie kursowej, Kupujący posiadający konto na platformie kursowej informowany jest o każdej zmianie  Regulaminu poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta. Konsument lub POCK może  wypowiedzieć umowę wyłącznie w sytuacji, gdy zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp  Konsumenta lub POCK do treści cyfrowych lub korzystanie z nich. Wypowiedzenie może być złożone w terminie  30 dni od zawiadomienia Konsumenta lub POCK o zmianie Regulaminu. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy  nie przysługuje Kupującemu innemu niż Konsument lub POCK. . Wszelkie spory związane z umowami  zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na  miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie  znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na  zasadach ogólnych. 
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2022-12-31 
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej  Regulaminu. 

 

Załącznik nr 1 – wyciąg z przepisów ustawy o prawach konsumenta

Uprawnienia Konsumenta / POCK w przypadku niezgodności towaru z umową 

Art. 43d [Naprawa lub wymiana] 

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 
 4. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca. 
 5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. 
 6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 
 7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 

Art. 43e [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy] 

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
 • przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;
 • przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;
 • z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. 
 2. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. 
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. 
 1. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. 
 2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

Uprawnienia Konsumenta / POCK w przypadku niezgodności treści cyfrowej z umową
Art. 43m [Niezgodność z umową treści lub usługi] 

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. 
 2. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. 
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. 
 4. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca. 

 

Art. 43n [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy] 

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
 • doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3;
 • przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4;
 • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
 • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m;
 • z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową. 
 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

This site uses cookies to offer you a
better browsing experience.